Privacyverklaring

B-fit Leiden neemt het beschermen van persoonsgegevens zeer serieus.

Wij beschermen persoonlijke informatie en andere vertrouwelijke informatie in elke vorm. We verzamelen, bewaren, gebruiken, verzenden en verwijderen persoonlijke en vertrouwelijke informatie op een transparante manier die vertrouwen bevordert. Wij verzamelen, gebruiken en bewaren geen persoonlijke informatie, klantinformatie en andere vertrouwelijke informatie die niet voor de werkzaamheden waarvoor wij ze hebben verkregen zijn bedoeld.

In dit statement willen we u uitleg geven over het gebruik van uw persoonsgegevens.

 • Doel van de gegevensverzameling
  Voor de uitvoering van de werkzaamheden waarvoor u ons opdracht heeft gegeven zijn wij afhankelijk van diverse gegevens.
  Wij beschikken over algemene persoonsgegevens zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mail. Zonder deze gegevens kunnen wij onze taak niet uitvoeren.
  Alle gegevens worden uitsluitend verwerkt na toestemming van u.
 • Delen van gegevens
  Als wij persoonsgegevens moeten delen met derden doen wij dit enkel met toestemming van u.
 • Bewaren van gegevens
  De algemene persoonsgegevens, naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mail staan opgeslagen in ons digitale systeem. Deze gegevens worden uiteraard alleen gebruikt voor de onderlinge correspondentie tussen u en B-Fit Leiden. Zonder een verzoek de gegevens te wissen zal B-Fit Leiden deze gegevens onbeperkt bewaren in een hiervoor bedoeld digitaal bestand.

B-Fit Leiden neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan direct contact op met B-Fit Leiden.
Saskia Bras Tel: 06-54323940 saskia@b-fitleiden.nl

De privacywetgeving uitgewerkt in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) stelt een aantal rechten waarop u zich kan beroepen.

Uw rechten

U heeft het recht om ons te vragen om uw eigen persoonsgegevens te mogen inzien. Als daartoe aanleiding bestaat, kunt u ons ook verzoeken om aanvulling van uw persoonsgegevens of om het wijzigen van onjuistheden. Daarnaast heeft u het recht om te vragen om uw persoonsgegevens te wissen of het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken.
Ook kunt u bij ons bezwaar maken tegen het verzamelen en gebruiken van uw gegevens of een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Tot slot kunt u ons verzoeken om verkrijging van uw persoonsgegevens of overdracht van die gegevens aan een derde. Om uw rechten te kunnen uitoefenen kunt u zich wenden tot: saskia@b-fitleiden.nl. Ook met vragen of voor meer informatie over het verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens kunt u uiteraard contact met ons opnemen.
Wij reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.
Deze privacyverklaring is opgesteld bij de inwerkingtreding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, d.d.25 mei 2018.